Sędziowie apelacji łódzkiej protestują vol. II

Głos sędziów łódzkiej apelacji staje się coraz bardziej słyszalny w kraju, a to za sprawą stanowczej postawy, jaką reprezentują w stosunku do zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i nowelizacji ustaw obejmujących wymiar sprawiedliwości.

Trzy dni temu w artykule „Sędziowie apelacji łódzkiej protestują” pisaliśmy o uchwałach podjętych przez zgromadzenie sędziów w drugiej połowie października br. dotyczących sprzeciwu wobec  „procedury opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych apelacji łódzkiej” oraz przejawów zastraszania sędziów.

Dziś zamieszczamy treść dokumentu zatwierdzonego wczoraj, 3 listopada, będącego bezprecedensowym stanowiskiem kolegium sędziowskiego

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej nie uchylając się od wykonania ustawowego obowiązku decyduje o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w apelacji łódzkiej do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18), w szczególności czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów narusza fundamentalne zasady prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 17 Konstytucji RP zadaniem samorządu zawodowego jest piecza nad należytym wykonywaniem zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jako organ samorządu sędziowskiego czujemy się współodpowiedzialni za prawidłowość przeprowadzenia całej  procedury powoływania na wolne urzędy sędziowskie. Nie uchylamy się od wykonania obowiązku ciążącego na nas z mocy ustawy (art. 58 par. 2 u.s.p.), jednak sposób powołania KRS, brak ujawnienia list poparcia dla jej sędziowskich członków, coraz bardziej widoczny brak niezależności Rady od władzy wykonawczej, a także dotychczasowy przebieg konkursów, w których oceny wizytatorów, kolegiów i samorządu sędziowskiego są bez jakiegokolwiek uzasadnienia pomijane, stwarza, w naszej ocenie, bardzo poważne zagrożenie podważenia w przyszłości ważności dokonanych w wyniku tych konkursów nominacji, a co za tym idzie wydanych na ich podstawie wyroków oraz ich nieuznawania w Unii Europejskiej.

Jako samorząd sędziowski mamy obowiązek takiej ewentualności przeciwdziałać, czemu służy natychmiastowe zatrzymanie wszystkich, będących aktualnie w toku, konkursów. Artykuł. 9 Konstytucji wymaga od Rzeczypospolitej Polskiej przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego. Zagadnienie zgodności kwestionowanej procedury nominacyjnej na urzędy sędziowskie  z prawem unijnym jest już przedmiotem postępowania w sprawie toczącej się przed NSA sygn. II GOK 2/18, a wcześniej podobna problematyka była przedmiotem pytania SN w sprawie III PO 7/18. Dlatego wydanie przewidzianej prawem opinii odraczamy do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia w tych sprawach. Podkreślamy, że identyczne stanowisko co do czasowego nieopiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie zajęli sędziowie z apelacji gdańskiej, krakowskiej i szczecińskiej – okręg gorzowski w uchwałach:  nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej z dnia 22 listopada 2018 r., uchwale Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 listopada 2018 r. oraz uchwale nr 2 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego z dnia 26 listopada 2018 r.

Natomiast zdecydowanie negatywną ocenę działań Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie przeprowadzonych przed tym organem konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych w swoich okręgach i apelacjach zajęli sędziowie: Apelacji Szczecińskiej (uchwała Zgromadzenia Ogólnego z 5.10.18), Apelacji Łódzkiej (uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli z 22.10.18), Okręgu Opolskiego (uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego z 29.10.18), Sądu Okręgowego w Świdnicy (uchwała Zebrania z 9.11.18), Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie (uchwała Zebrania z 15.11.18), Okręgu Krakowskiego (uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli z 19.11.18), Sądu Apelacyjnego w  Lublinie (uchwała nr 1 Zebrania z 20.11.18) Sądu Okręgowego w  Poznaniu (uchwała nr 2 Zebrania z 27.11.18),  Sądu Okręgowego w Katowicach (uchwała Zebrania z 29.11.18) oraz Sądu Okręgowego w Krośnie (uchwała Zebrania z 30.11.18).

Powołana wyżej skala zarzutów i braku akceptacji dla przeprowadzonych aktualnie konkursów na wolne stanowiska sędziowskie, a także wątpliwości samej Krajowej Rady Sądownictwa co do konstytucyjności swojego powołania, wymagają natychmiastowej, zdecydowanej reakcji samorządu w ramach określonego w art. 17 Konstytucji RP obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu sędziego w granicach i dla ochrony interesu publicznego. 

ZA – 49,  PRZECIW – 27,  WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 5

____________________________________________

W tym samym dniu podjęto także uchwałę-apel skierowaną do KRS i Prezydenta RP.

UCHWAŁA nr 4

Zgromadzenia przedstawicieli sędziów apelacji łódzkiej

z dnia 3 grudnia 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Łódzkiej apeluje do Krajowej Rady Sądownictwa oraz Prezydenta RP o wstrzymanie procedury opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego apelacji łódzkiej oraz wręczania nominacji sędziowskich – do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych tam między innymi przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 roku w sprawie III PO 7/18 oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. w sprawie II GOK 2/18.

Uznajemy, że wybór członków organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz.3), jest sprzeczny z normą art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym organ pełniący funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, jako wadliwie obsadzony, nie posiada zdolności do wykonywania obowiązków powierzonych na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw ustrojowych, w tym wypowiadania się w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych.

Jako urągające elementarnym standardom przyzwoitości i rzetelności oceniamy dotychczasowe czynności opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Za oczywiste niedopełnienie obowiązków służbowych traktujemy przetrzymywanie przez osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa odwołań sędziów od uchwał zawierających przedstawienia kandydatur na stanowiska sędziowskie, pozbawiające ich prawa do realnej kontroli sądowej tych czynności.

Krytycznie oceniamy wystąpienie organu określanego jako Krajowa Rada Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego, którego jedynym celem jest legitymizacja własnego istnienia. Działająca w obecnym składzie Krajowa Rada Sądownictwa na przestrzeni szeregu miesięcy w żadnym stopniu nie spełnia swojego konstytucyjnego zadania, jakim jest stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, co znajduje potwierdzenie w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Forum Współpracy Sędziów.  Treść złożonego wniosku, który zainicjował w Trybunale sprawę sygn. K 12/18, wykracza poza uprawnienia i rolę Krajowej Radzie Sądownictwa wynikające z treści art. 186 ust. 1 i 2 Konstytucji RP albowiem zadane w nim pytania faktycznie zmierzają do ograniczenia kompetencji władzy sądowniczej względem ustawodawczej i wykonawczej.

 Wyznaczenie przez Panią Julię Przyłębską, pełniącą funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, składu orzekającego do rozpoznania tej sprawy w dniu 3 stycznia 2019 r., bez zachowania wymaganej przepisem art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym kolejności alfabetycznej, a także z powołaniem do składu wyłącznie sędziów wybranych przez obecną większość parlamentarną, jest bezprawne i wynika w naszej ocenie wyłącznie z celów politycznych. Opisane działanie rodzi uzasadnione podejrzenia, że zmierza do uzyskania w toku postępowania wyroku określonej treści. Wydane w tych okolicznościach orzeczenie dotyczące prawidłowości wyboru nowej Krajowej Rady Sądownictwa nie zapewni temu organowi właściwej legitymizacji, ani też akceptacji w oczach sędziów i społeczeństwa. Z tej przyczyny apelujemy do Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o wyznaczenie składu orzekającego w sprawie K 12/18 bez tzw. „sędziów dublerów” i przy uwzględnieniu wymaganej treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym kolejności alfabetycznej, zarówno w obrębie przedmiotowej sprawy jak i w stosunku do tych już wcześniej wyznaczonych w Trybunale.

ZA – 56, PRZECIW – 4, WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 6

→ (mb)

4.12.2018

• foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

• źródło: sedziowielodzcy.pl

 

 

0
0

2 myśli na temat “Sędziowie apelacji łódzkiej protestują vol. II

 • 05/12/2018 o 07:34
  Permalink

  sorry, to było przed kawą. Nie dojrzałem ,,II”

  0

  0
  Odpowiedz
 • 05/12/2018 o 07:33
  Permalink

  a to ciekawostka, komentarze były i nie ma. czyżby interwencja sił wyższych? A może zmiana profilu?

  0

  0
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.