Akcja zima. Magiera do raportu!

Jak zimą urzędnicy dbają o bezpieczeństwo i wygodę interesantów, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, odwiedzających Urząd Miasta?

Tak jak na załączonych zdjęciach, wykonanych wczoraj, 18 stycznia 2017 r., w godzinach porannych. Fotografie są dowodem opieszałości kierownika Referatu Administracji i Majątku UM Mariusza Magiery, który odpowiada m.in. za tego typu sprawy.

Proponuję prezydentowi Chojniakowi aby zalecił kierownikowi Magierze posypanie głowy piaskiem skoro jest go tak mało, że zabrakło do posypania oblodzonych parkingów i chodników wokół budynku urzędu.

→ (ha)

19.01.2017

• foto: HA / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

12
1

5 myśli na temat “Akcja zima. Magiera do raportu!

 • 21/01/2017 o 01:29
  Permalink

  Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków związanych z usuwaniem błota, śniegu i innych nieczystości, podlega karze grzywny. Wprawdzie przepis dotyczy właścicieli nieruchomości, ale nie może budzić wątpliwości, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych dotyczy przede wszystkim zarządców dróg. W konsekwencji w przypadku naruszenia obowiązku utrzymania czystości lub porządku na gminnej drodze publicznej, zarząd drogi popełnia wykroczenie. Przy czym ze względu na to, że obowiązek ten ciąży na zarządzie drogi jako jednostce organizacyjnej, odpowiedzialny za wykroczenie będzie wyznaczony pracownik zarządcy drogi koordynujący realizację tego obowiązku. Tak więc w sytuacjach zaniedbań swych obowiązków zgłaszać należy Policji oficjalne zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przede wszystkim na osobę odpowiedzialną w ZDiUM w Piotrkowie Tryb. A co do terenu wokół Urzędu Miasta, to w miniony piątek sytuacja bez zmian. Lodowisko Prezydenckie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Redakcja powinna zgłosić to (ale i wiele innych miejsc) oficjalnie jako wykroczenie – najlepiej w KM Policji bo w straży miejskiej to szkoda prądu! To trzeba „obrobić” na wzór redakcyjnego zawiadomienia o braku umieszczenia właściwej tabliczki z numerem porządkowym posesji należącej do jaśnie nam panującego Krzysztofa Chojniaka. Będzie to wówczas miało jakiś wymierny sens, który powinien przynieść pożądany skutek. Pozdrawiam i popieram GT !

  10

  0
  Odpowiedz
 • 20/01/2017 o 16:54
  Permalink

  Uchwała nr XVIII/255/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiera przedziwny zapis:

  ” W § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Usuwanie przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części należącej do użytku publicznego ma odbywać się w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.”

  Ciekaw jestem jak należy to pokrętne sformułowanie interpretować!!! Czy radzie miasta chodziło o to, żeby ów właściciel nieruchomości nie „przeszkadzał” w ruchu pieszych i pojazdów czy też idzie o to, że ten właściciel ma obowiązek usuwać błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części należącej do użytku publicznego? Wydaje się, że powinno chodzić o to drugie, ale ten zapis tego nie ułatwia!
  A więc jak to interpretować?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  Można było zastosować np. jasne sformułowanie typu:

  „Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż tej nieruchomości. Obowiązek ten powinien być realizowany m.in. poprzez:
  1) odgarnięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu na krawędź chodnika, niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych;
  2) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach;
  3) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających środki chemiczne używane do usuwania śliskości, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

  Pozdrawiam

  10

  0
  Odpowiedz
 • 19/01/2017 o 22:08
  Permalink

  To, jak osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku w naszym mieście (zarówno prywatni właściciele nieruchomości, którzy prawnie zobowiązani są do odśnieżania chodnika przylegającego do granicy ich nieruchomości jak i prezydent miasta – Krzysztof Chojniak – ostatecznie odpowiedzialny za „zimowy syf” na drogach gminnych i inne publiczne podmioty odpowiedzialne w tym zakresie) podchodzą do uprzątnięcia choćby błota, śniegu i lodu to jest TOTALNE SKURWYSYŃSTWO !!! A straż miejska to zapyziała formacja, która zupełnie nie radzi sobie z egzekwowaniem prawa w tym zakresie. To jest formacja do rozwiązania, bo nie realizuje skutecznie zadań na nią nałożonych. A przynajmniej komendant tej straży powinien być zdymisjonowany za opieszałość w swym działaniu. Może straż miejska w Piotrkowie wreszcie uruchomi swoją stronę internetową (i zamieści tam też swój BIP – bo na dzień dzisiejszy to komendant tej straży dopuszcza się przestępstwa z art. 23. Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej) i pochwali się w formie stosownych raportów kierowanych do społeczeństwa, jak radzi sobie z eliminacją łamania prawa w naszym mieście!!! Albowiem Piotrków (w miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych, miejscach postojowych – również w strefie płatnego parkowania ) od dłuższego już czasu tonie w śniegu, lodzie a przez chwilę również w błocie. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA TEN STAN RZECZY, wzywam was: WEŹCIE SIĘ KU..A WRESZCIE DO ROBOTY, KAŻDY W RAMACH SWOICH OBOWIĄZKÓW!!!

  Poniżej przytaczam wypis z ustawy:

  USTAWA
  z dnia 13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  Rozdział 3

  Obowiązki właścicieli nieruchomości
  Art.5.1.Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  4)uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
  5)realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.

  Art.4.1.Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego.
  2.Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
  1)wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
  b)uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

  Rozdział 5

  Przepisy karne
  Art.10.
  2.Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1
  – podlega karze grzywny.
  2a.Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
  3.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  http://www.infor.pl/akt-prawny/U72.2016.029.0000728,uchwala-nr-xvii23815-rady-miasta-piotrkowa-trybunalskiego-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-piotrkowa-trybunalskiego.html

  http://www.infor.pl/akt-prawny/U72.2016.029.0000730,uchwala-nr-xviii25516-rady-miasta-piotrkowa-trybunalskiego-zmieniajaca-uchwale-rady-miasta-piotrkowa-trybunalskiego-w-sprawie-okreslenia-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-pi.html

  ISTOTNA UWAGA: w przedmiotowym problemie nie idzie o to aby posypywać piaskiem śnieg, który już na dzień dzisiejszy stał się brudnym LODEM, tylko z zapisów ustawy wynika jasno, że należy „uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia”. Polecam serdecznie odwiedzenie choćby kilku skandalicznie zaniedbanych miejsc spośród ogromu na terenie miasta:
  1. alejki na cmentarzu rzymsko-katolickim wraz z chodnikami przed cmentarzem dookoła;
  2. chodniki wokół dawnej restauracji „EUROPA”;
  3. ciągi pieszo-jezdne na Stary Mieście;
  4. ulica Biała – praktycznie cała – jezdnia wraz z chodnikami;
  5. chodnik przed siedzibą TBS al. 3-go Maja etc.

  Zwracam się też z apelem do redakcji GT aby mocą swoich sił „CZWARTEJ WŁADZY” spowodowała (poprzez stosowne zawiadomienia do organów ścigania w związku z nagminnym łamaniem prawa w przedmiotowym zakresie jak również niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz policji – którzy w oczywisty sposób tolerują łamanie prawa) „mocniejsze” nagłośnienie tej sprawy. Idzie o to aby opisane powyżej zagadnienie nie spłynęło co po niektórych jak woda po kaczce! Z góry SERDECZNIE DZIĘKUJĘ !!!

  12

  1
  Odpowiedz
 • 19/01/2017 o 13:26
  Permalink

  My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy

  2012 rok. Zero. Tylu urzędników zostało ukaranych odebraniem rocznej pensji w czasie 1,5 roku obowiązywania ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa . Powód to skomplikowane procedury. Aby tak dotkliwie ukarać urzędnika musi zapaść wyrok przyznający petentowi odszkodowanie. To zaś może potrwać lata. Przepis, który budził nadzieję na to, że urzędy zaczną sprawniej działać pozostaje martwy.

  Premia kwartalna należy się i basta

  Dla pobudzenia wyobraźni urzędników z piotrkowskiego ratusza należałoby przypomnieć, że jest połowa stycznia i że jest środek zimy. Lodowisko w parku im ks. J.Poniatowskiego wystarczy. Wypadałoby zadbać przynajmniej o minimum bezpieczeństwa interesantów i osób niepełnosprawnych załatwiających sprawy w urzędzie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Rudowskiego 10. Odpukać, że do tej pory nic się nie stało.
  Rodzi się pytanie – Czy w okolicach Piotrkowa zabrakło piasku do posypywania oblodzonych parkingów?

  Zonk

  Nic to, dla kierownika Magiery który chyba zapomniał, za co pobiera comiesięczne wynagrodzenie oraz premie kwartalne z pieniędzy piotrkowskich podatników. Prezydent miasta Krzysztof Chojniak i jego zastępcy oraz kierowcy służbowych Peugeotów zaparkowanych przed głównym wejściem do urzędu miasta, nie wykonywali chyba dotąd klasycznych piruetów przy wsiadaniu i wysiadaniu. Wokół służbowego czarnego samochodu prezydenta Krzysztofa Chojniaka zaparkowanego przed głównym wejściem do urzędu miasta nie jest lepiej niż na wyznaczonym i oznaczonym tabliczką z literą „P” miejscu do parkowania dla niepełnosprawnych interesantów urzędu miasta Piotrkowa.

  18

  0
  Odpowiedz
  • 20/01/2017 o 08:59
   Permalink

   W tej spółdzielni nikt nikomu krzywdy nie zrobi.
   W tej spółdzielni wszyscy dbają o to aby nic się nie zmieniło, nawet jeśli narzekają na władzę, to boją się ją zmienić.
   Ta spółdzielnia finansowana jest z naszych podatków….

   9

   0
   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.