Niedopełnienie obowiązków przez pracowników Zarządu Dróg

W dniu 12 listopada 2016 r. około godz. 9:50 przechodząc ulicą Słowackiego po stronie północnej, około 20 metrów za ul. Staszica, na wysokości nieruchomości oznaczonej nr 31, zwróciłem uwagę na leżące na poboczu chodnika i w pasie zieleni pogięte i połamane metalowe słupki, a obok dwa znaki drogowe.

Znak informacyjny D-6 (przejście dla pieszych) i znak zakazu B-22 (zakaz skrętu w prawo) jeszcze wczoraj były ustawione w pasie zieleni przed przejściem dla pieszych po północnej stronie ul. Słowackiego – Staszica.

Ponury widok rozjechanej ziemi i szczątków przedniego reflektora od samochodu, były wyrazem niedbalstwa, a wręcz niechlujstwa służb porządkowych, tym bardziej, że do kolizji drogowej w tym miejscu doszło o godz. 19:30 dnia poprzedniego. Czas zdarzenia został potwierdzony przez dyżurnych Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji.

Zarządcą drogi jest przedsiębiorstwo znajdujące się strukturach miejskich, czyli Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta kierowany przez K. Byczyńskiego.

Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak postępują służby państwowe, a jak samorządowe. Straż Pożarna błyskawicznie zneutralizowała rozlane płyny samochodowe, zapobiegając dostaniu się ich do kanalizacji i przenikaniu do gleby.

Natomiast ZDIUM pomimo upływu 15 godzin nie zrobił NIC, aby usunąć niebezpieczne przedmioty, a w miejsce uszkodzonych znaków postawić następne. Brak tak ważnych oznaczeń informujących o zakazie skrętu i przejściu dla pieszych naraził wszystkich użytkowników jezdni i chodnika na poważne niebezpieczeństwo.

Brak reakcji ze strony podległych Byczyńskiemu pracowników jest znakomitym przykładem niedopełnienia obowiązków służbowych.

„Gazety Trybunalska” od lata tego roku gromadzi materiał dowodowy w sprawie zaniedbań nieustannie popełnianych przez osoby pełniące kierownicze stanowiska w Zarządzie Dróg. Już wkrótce do prokuratury zostaną skierowane dwa zawiadomienia.

→ benito / (mb)

12.11.2016

• foto: benito / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

 

15
2

5 myśli na temat “Niedopełnienie obowiązków przez pracowników Zarządu Dróg

 • 13/11/2016 o 21:54
  Permalink

  Dodałbym jeszcze brak znaków ostrzegawczych i zakazu po lewej stronie na ul. Żelaznej, w tym znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” na skrzyżowaniu z ul. Roosevelta. Zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami znaki takie (z grupy A i B) powinny znajdować się po lewej stronie na drogach dwujezdniowych jako powtórzenie znaków po prawej stronie jezdni. Brak tych znaków może być przyczyną groźnych wypadków.Przypadek taki miał miejsce kilka lat temu na skrzyżowaniu ul. Zamenhofa i Słowackiego, gdzie po lewej stronie brakowało znaku B-20 „stop”. Wyjeżdżający z ul. Zamenhofa samochód volvo zderzył się wówczas z nadjeżdżającym ul. Słowackiego z lewej strony motocyklem należącym do piotrkowskiej komendy policji. Kilka tygodni po wypadku brakujący znak dostawiono.
  W razie potrzeby służę zdjęciami opisywanych przypadków.

  12

  0
  Odpowiedz
 • 13/11/2016 o 09:55
  Permalink

  Bedzie juz rok po wypadku na ul. Dalekiej przy wjeździe z ul. Sulejowskiej. Tyle czasu leżą tam, na bardzo niebezpiecznym zakręcie, rozwalone zapory ochronne. Żaden z radnych mieszkających na Wierzejach nie zainteresował sie tym zagrożeniem. Nawet nad radny Blaszczynski, który codziennie tam przejeżdża.

  15

  0
  Odpowiedz
  • 13/11/2016 o 15:13
   Permalink

   Za to na bieżąco mają czas i środki jakim jest specjalnie zakupiony pojazd do podglądania mieszkańców.

   14

   0
   Odpowiedz
 • 12/11/2016 o 19:00
  Permalink

  Tym razem obstawiam umorzenie z uwagi na nikłą szkodliwość społeczną.

  21

  0
  Odpowiedz
 • 12/11/2016 o 18:55
  Permalink

  Nietykalny ZDiUM?
  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
  (…)
  4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
  płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
  (…)
  4. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi. Do obowiązków zarządu drogi należy także:
  (…)
  2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej;
  3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
  5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust. 1–4 należą do gminy. Do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku, oraz zbieranie
  i pozbycie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1–4 sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
  Art. 10. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny.
  3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

  25

  1
  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.