Czy prokuratura ponownie przyjrzy się Leszkowi H. i Grzegorzowi Ż.?

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim uniewinnił wczoraj, 25.10.2016 r. dyrektora piotrkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Leszka H. i jego podwładnego, kierownika zespołu kortów, przewodniczącego komisji przetargowej Grzegorza Ż.

Chodziło o nieprawidłowości powstałe przy zakupie przez OSiR hali balonowej przykrywającej boiska do gry w tenisa przy ul. Belzackiej.W akcie oskarżenia znalazły się zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych przy przygotowaniu przetargu na zakup hali. Zdaniem prokuratury był on przygotowany pod konkretnego sprzedawcę – spółkę cywilną TenisGroup.pl, której wspólnikami, w chwili dokonywania transakcji,  byli: Piotr Karwulewicz i ojciec radnego Sebastiana Żerka.

Sprawa wyszła na jaw nie dzięki czujności piotrkowskiej prokuratury, lecz skardze firmy „Grimar” z Katowic, której oferta mimo, że była obiektywnie lepsza, została pominięta podczas przetargu.

Kilka dni temu wysłaliśmy do prezesa Sądu Rejonowego pytania dotyczące okresu przedawnienia sprawy i ewentualnej skargi na przewlekłość postępowania. Dziś nadeszła odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21 października 2016r., uprzejmie informuję, iż w sprawie II K 108/15 nie złożono skargi na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Termin przedawnienia ścigania sprawy to 04.10.2036 r. W dniu 25.10.2016 r. ogłoszono w I instancji  wyrok  w tej sprawie. Wyrok jest  nieprawomocny.

Na zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.10.2016r.
Z poważaniem
Katarzyna Białkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura nie wyklucza apelacji, ale chce najpierw zapoznać się z uzasadnieniem wyroku.

→ (mb)

26.10.2016

• foto: Mariusz Baryła / GazetaTRYBUNALSKA.pl

 

 

 

 

 

5
0

6 thoughts on “Czy prokuratura ponownie przyjrzy się Leszkowi H. i Grzegorzowi Ż.?

 • 30/10/2016 at 10:34
  Permalink

  Kodeks karny
  (fragment)
  § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 sprzedajność pełniącego funkcję publiczną,

  Rozdział XI. Przedawnienie
  Art. 101. Przedawnienie karalności
  § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:
  1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;
  2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;
  2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;
  3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
  4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.
  5) (uchylony)
  § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.
  § 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.
  § 4. W przypadku:
  1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności;
  2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego
  – przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.
  Orzeczenia: 47 Porównania: 1 Przypisy: 2 Orzeczenia TK: 2
  Art. 102. Wydłużenie okresu przedawnienia karalności
  Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101 przedawnienie karalności, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 przedawnienie karalności § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.Orzeczenia: 23 Porównania: 1 Przypisy:
  i
  Art. 105. Wyłączenie biegu przedawnienia
  § 1. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
  § 2. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

  7

  0
  Reply
 • 29/10/2016 at 15:56
  Permalink

  Piotrkowski sąd a za nimi rządzący lokalni politycy to ostoja żelaznego komunizmu w Polsce. Kiedy minister Ziobro i Kamiński wypalą gorącym żelazem to nasze (…)?

  6

  0
  Reply
 • 27/10/2016 at 11:00
  Permalink

  Ci co tak bardzo bronią niezależności sądów polskich (kodowcy), niech w tzw. niezależnym obiektywiźmie sędziów zamilczą. ten wyrok to hańba, potwierdza jeden fakt, że ekipa rządząca jest bezkarna. Koniecznie trzeba przewietrzyć budynek na Słowackiego 5

  9

  0
  Reply
 • 27/10/2016 at 06:56
  Permalink

  Po co, jakie przedawnienie? W 2036 roku H. będzie miał jakieś 68 lat…
  „I sądź tu Honeckera.”
  Po drodze ze dwie wojny wybuchną.

  7

  0
  Reply
 • 26/10/2016 at 20:58
  Permalink

  Jedynie wyroki Boskie są sprawiedliwe!
  Ja też kupię sobie halę balonową i sprzedam. A co? Nie wolno?

  10

  0
  Reply
 • 26/10/2016 at 20:27
  Permalink

  Zatem gra na przedawnienie nie wchodzi w grę… A co zrobi prokuratura? Pożyjemy, zobaczymy, choć swoją teorię mam 🙂

  8

  0
  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.