Piotrków Trybunalski – postanowienie w sprawie wolontariuszy WOŚP

W dniu dzisiejszym, 24.08.2016 r. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał postanowienie w sprawie czworga nieletnich wolontariuszy WOŚP podejrzanych o kradzież pieniędzy z puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czyli o czyn z art. 19 § 1 kw.
wosp-postanowienie
Kliknij, aby powiększyć.

Do zdarzenia doszło podczas finału WOŚP 10 stycznia 2016 r. na osiedlu mieszkaniowym w Piotrkowie. Całe zajście zostało opisane w materiale „Piotrków Trybunalski – wolontariusze WOŚP kradną pieniądze z puszek”. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim szef piotrkowskiego sztabu WOŚP Dariusz Cecotka.

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 18.08.2016 r. sąd zastosował wobec dwojga nastolatków dozór kuratora i upomnienie, natomiast na dzisiejszym postanowił sprawę umorzyć. W tej chwili nie wiadomo, czy któraś ze stron odwoła się od postanowienia, jeśli to nastąpi sąd sporządzi uzasadnienie, który zaraz opublikujemy.

Umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie reguluje Art. 5 § 1 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

Art. 5. § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1)  czynu  nie  popełniono  albo  brak  jest  danych  dostatecznie  uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia;
2)  czyn  nie  zawiera  znamion  wykroczenia  albo  ustawa  stanowi,  że  sprawca  nie
popełnia wykroczenia;
3)  ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
4)  nastąpiło przedawnienie orzekania;
5)  obwiniony zmarł;
6)  obwiniony jest:
a)  uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa
dyplomatycznego państwa obcego,
b)  osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,
c)  osobą  należącą  do  personelu  administracyjnego  lub  technicznego  tego
przedstawicielstwa,
d)  członkiem  rodziny  osób  wymienionych  w  lit.  a–c  i  pozostaje  z  nimi  we
wspólnocie domowej,
e)  inną  osobą  korzystającą  z  immunitetu  dyplomatycznego,  na  podstawie
ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
f)  kierownikiem  urzędu  konsularnego  lub  innym  urzędnikiem  konsularnym
państwa  obcego  albo  inną  osobą  zrównaną  z  nimi  na  podstawie  ustaw,
umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;
7)  obwiniony  z  mocy  przepisów  szczególnych  nie  podlega  orzecznictwu  na
podstawie niniejszego kodeksu;
8)  postępowanie  co  do  tego  samego  czynu  obwinionego  zostało  prawomocnie
zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się;
9)  brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego
od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga; ©Kancelaria Sejmu    s. 3/58
2016-04-25
10)  zachodzi  inna  okoliczność  wyłączająca  z  mocy  ustawy  orzekanie  w
postępowaniu na podstawie niniejszego kodeksu.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje się:
1)  do  osób  w  nim  wymienionych,  jeżeli  są  obywatelami  polskimi  lub  mają  w
Polsce miejsce stałego zamieszkania, przy czym osoby, o których mowa w lit. f,
nie podlegają orzecznictwu na podstawie niniejszego kodeksu, tylko w zakresie
czynności pełnionych w toku i w wykonaniu funkcji urzędowych;
2)  jeżeli  umowa  międzynarodowa,  której  Rzeczpospolita  Polska  jest  stroną,
stanowi inaczej.

→ (mb)

24.08.2016

• foto: GazetaTRYBUNALSKA.pl

• czytaj także: > „Piotrków Trybunalski – wolontariusze WOŚP przed sądem”

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.