Świecka szkoła

, inicjator społecznej akcji „Świecka szkoła” może mówić o sukcesie. Udało się zebrać 100 tys. podpisów pod obywatelskim projektem zmian ustawy o systemie oświaty, która zaczęła obowiązywać w 1991 r.

W najbliższych dniach do Kancelarii Sejmu wpłynie wniosek o treści:

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 r.
O SYSTEMIE OŚWIATY

PROJEKT

USTAWA

z dnia    2015 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

Art.1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów; Kosztów związanych z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, a także sposób rozliczenia i pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1.

Art.2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W 2013 r. Skarb Państwa wydatkował 1 miliard 364 mln PLN na pensje dla 30 570 katechetów oraz blisko pół miliarda PLN m.in. na katolickie uczelnie, ubezpieczenia zdrowotne duchownych oraz renowację religijnych zabytków, co łącznie stanowiło wartość ponad 1,8 mld PLN. Podane kwoty są tylko częścią subwencji, jakie co roku rząd przeznacza dla kościoła katolickiego.

Trzeba wyraźnie podkreślić, że projekt „Świecka szkoła” nie domaga się usunięcia lekcji religii ze szkół, lecz jedynie zaprzestania finansowania ich przez państwo.

→ (mb)

1.10.2015

• foto: sejm.gov.pl / Krzysztof Białoskórski

 

 

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.